top of page

2022 Dijital Dönüşüm Raporu

Güncelleme tarihi: 10 May
Uluslar arası kuruluşlar sıklıkla dijital dönüşüm alanında farklı boyutlarda ölçümlerle araştırma raporları yayınlarlar. Kısıtlı örnekleme sayısı, çalışma yapılan alandaki şirketlerin profilleri, bölge, kültür gibi etkenler, rapor çıktılarının geneli yansıtmasını sağlamasa da bize bir takım bilgiler verebilir.


Bu yazıda sizlerle, PwC tarafından yapılan "PwC Digital Factory Transformation Survey 2022" çalışmasının sonuçlarını paylaşacağız. Araştırma 2021 yılının 2. yarısında, 23 farklı ülkeden 6 farklı sektördeki 700 uluslar arası şirket arasında yapılmıştır. Bu şirketlerin %70'inin cirosu 3 milyar USD'nin üzerindedir. Türkiye'deki tüm işletmelerin %99.8'i KOBİ'lerden oluşmakta ve bu işletmeler toplam istihdamın %76.7'sini sağlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında sonuçlar, dijital dönüşüm alanında çalışmalar ile gelecek ekonomisinde ve rekabet ortamında yer almayı, öne geçmeyi hedefleyen KOBİ'lerin hangi alanlarda fırsatlar yakalayacağı, ne gibi zorluklarla karşılacağı anlamında değerlidir.


Araştırma sonuçlarında göre, şirketlerin birçoğu henüz dijital dönüşüm süreçlerinin başındalar ve mevcut potansiyelleri kullanma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Dijital dönüşüm günümüz şirketlerinin ana başlıklarından biri olsa da bu konudaki mevcut koşullar değişim gösterdi. Günümüzde şeffaflık ve dayanaklılık dijitalleşme için en önemli iki bileşen olarak değerlendiriliyor. Bu yazıda dünyadaki dijital dönüşümün durumu ve dönüşüm için kullanılan yatırımların verimliliğinden bahsedilmektedir.


1. Şirketlerin Yüzde 64’ü Hala Dijital Dönüşümün

Başlangıcında


2014'te ilk PwC Industry 4.0 araştırması yapıldığında, şirketlerin çoğu bize dijital

dönüşüm hikayelerinin başında olduklarını belirtti ve bu şirketlerin %80'i 2019 yılına

kadar dikey değer zinciri aracılığıyla yüksek derecede uçtan uca bir dijital dönüşüm elde

etmeyi bekliyordu. Fakat bu iyimser beklentiler gerçekleşmedi. Neredeyse sekiz yıl

sonra, PwC Dijital Fabrika Dönüşümü Araştırması 2022'deki şirketlerin %64'ü hala dijital dönüşümlerinin başlangıcında.


Endüstri 4.0 kavramının ilk ortaya çıkışından bu yana on yıldan fazla bir süre geçti.

Önde gelen soru, dijital dönüşümlerin tamamlanması neden bu kadar uzun sürüyor?

PwC'nin daha geniş araştırma ve müşteri deneyimiyle desteklenen bu anket,

organizasyon, beceriler, planlama ve etkinleştirme yatırımlarının şirketlerin artık adım

atması ve %80 dönüşüm programlarını büyük ölçüde veya tamamen tamamlamış olan

Dijital Şampiyonlar olarak tanımlanan şirketlerin başarısını yakalaması gereken alanlar

olduğunu öne sürüyor.


2.Dijital Dönüşüm Nedenlerinin Değişimi


Pandeminin neden olduğu arz ve talep kesintileri, Avrupa'da malzeme ve kritik bitmiş girdi kıtlığına, enflasyona yol açtı. Bu durum dönüşümün gereksinimlerini değiştirdi. Bu stres ve belirsizlik döneminde dijitalleşme, şirketlere problemler karşısında başarılı olmayı sağlayan esnekliği ve dayanıklılığı getiriyor. Araştırma sonuçları, 2022'de dijital dönüşümün önde gelen itici güçleri olarak maliyet ve verimliliği gösteren üreticilerin sayısında %40'tan fazla bir düşüş olduğunu gösteriyor. Mevcut küresel kriz ortamında hızlı olmak, bozulan tedarik zincilerinin dengelenmesi, dalgalı fiyatlara karşı alınacak tedbirlerde büyük avantajlar sağlamaktadır. Dönüşüm, gerçek zamanlı olarak tam operasyonel görünürlük ile gelişmiş şeffaflığın temel bir yetenek haline geldiği anlamına gelir. Bu sayede şirketler oluşan problemler ve bu problemlerin sebeplerini kolayca keşfedip çözüm geliştirebilirler ve dijital dönüşümün sağladığı esneklikle üretim ağlarındaki operasyonları mevcut probleme göre adapte edip düzenleyebilirler. Ayrıca şirketlerin mevcut kısıtlar altında kaynakları nasıl yönlendireceklerini, bu doğrultuda müşterilerine nasıl hizmet verip gelecek dönemlerde ne kadar üretim yapacaklarına dair de verilere dayalı bir öngörü sunar.


Kaynak: PwC Dijital Dönüşüm Anketi 2022


3. Sürdürülebilirliğin Dijitalleşmede Önemi


PwC Dijital Fabrika Dönüşüm Araştırması 2022, dijital olarak etkinleştirilmiş

sürdürülebilirlik çözümlerinin giderek şirketler için tercih edilen bir strateji haline

geldiğini gösteriyor. Sürdürülebilirliğin dijital dönüşüm için temel itici güç olarak önemi ortalama %150 arttı. Çoğu şirket için sürdürülebilirlik artık maliyet liderliği ve pazara sunma süresi gibi stratejik hedeflerle eşit veya daha fazla öneme sahip.


Diğer PwC çalışmaları, sürdürülebilirlik için bu arttırılmış rolün arkasında dört önemli

itici güç olduğunu göstermektedir.


Müşteri talebi önem kazanıyor. Örneğin, 25. PwC Global CEO Araştırması, kurumsal net

sıfır karbon emisyonu hedeflerinin çoğunun müşteri odaklı olduğunu gösteriyor.


İş gücü için rekabet de sürdürülebilirliğin benimsenmesini sağlıyor. Araştırmalar

çalışanların %86'sının artık sürdürülebilirliğe öncelik veren firmalarda çalışmayı tercih

ettiğini gösteriyor.


Yatırımcı talebi ise ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance / Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim) ile ilişkili varlıklara yöneliyor.


Politik baskı artıyor: Şirketler için net sıfır karbon emisyonuna giden yol, şirketlerin

2050 veya daha önce karbon nötrlüğü elde etmek zorunda olmasıyla birlikte, çoğu

büyük ekonomide artık yasal bir zorunluluk.


4. Yatırım Odağı


Üreticiler dijital dönüşüme büyük yatırım yapıyor ancak bu araştırma sonucunda elde

edilen bulgular, şirketlerin çoğunun dönüşüm hedeflerine doğru yalnızca yavaş ilerleme

kaydettiği yönünde. Anket grubundaki altı sanayi sektöründen şirketler, önümüzdeki

yıllarda yıllık net gelirlerinin %1,8'ine eşdeğer bir oranda yatırım yapmayı planlasalar da

bu araştırma yüksek yatırım ile yüksek kar arasında güçlü bir korelasyon gösterdiğinden, bazı şirketlerin yatırım oranlarını daha da yükseltmesi gerekebilir. Mevcut yatırım taahhüdü tüm endüstriler arasında tutarlıdır: tüm sektörler için ortalama yatırım aralığı, yıllık net gelirlerin %1.6 ila %1.9'udur.


Kaynak: PwC Dijital Dönüşüm Anketi 2022


Dijital dönüşüm genellikle belirli bölgelerde yoğunlaşmıştır. PwC Dijital Fabrika

Dönüşümü Araştırmasında bulunan şirketlerin yalnızca yüzde 5’i dijital dönüşüm

projelerini küresel ölçekte yürütüyor ancak önde gelen firmalarda bu oran yüzde 11.5’e

ulaşıyor bu da yüksek performanslı şirketlerin küresel bazda düşünme olasılığının daha

fazla olduğunu gösteriyor.


5. Büyük Yatırım Büyük Kazanç


PwC Dijital Fabrika Dönüşüm Anketi 2022'nin bulguları gösteriyor ki üretim süreci

boyunca uygulama potansiyelini mümkün kılabilmek için dijital omurga ve bağlantı gibi

temel teknolojilere yüksek yatırım yapılması gerekir.


Ortalamanın üzerindeki yatırımlar daha yüksek getirilerle ilişkilidir. Çalışmaya göre,

yıllık net gelirlerinin %3'nden fazlasını dijital dönüşümüne yatıran şirketlerin, %2'den

daha az yatırım yapanlara göre yüksek getiri elde etme olasılığı 2,5 kat daha fazla.


Anket yanıtlarını, yatırım getirilerine göre eşlenen sistem ve kullanım senaryosu

dağıtımı açısından analiz ettiğimizde, ölçeklenebilirliğin dijital yatırımda yüksek getiri

sağlayan kritik faktör olduğu açıkça ortaya çıkıyor.Kaynak: PwC Dijital Dönüşüm Anketi 2022


Analizler, kullanım senaryolarının üretim alanı verileri, ERP'den alınan iş kolu verileri

veya bir IoT platformu gibi dijital omurga içindeki sistemler gibi etkinleştiricilerin

gerekliliği konusunda PwC’nin müşteri deneyimini doğruluyor. Ancak, bir dizi kullanım senaryosu ve teknolojisi için çözümler ve hizmetler oluşturulduktan sonra, altta yatan büyük etkinleştirme yatırımları olmaksızın başka kullanım senaryoları eklenebilir ve uygulanabilir. Şirketler, uygulamalar ve temel kolaylaştırıcılar arasındaki bağımlılığı anladıktan sonra, etkinleştirme yatırım tahsisinin kullanım senaryoları, uygulamalar ve beklenen getiriler için en iyi şekilde eşleştirilebileceği "doğru noktayı" da belirleyebilirler. Bu anlayış, bir dijital dönüşüm stratejisinin formüle edilmesi, dönüşüm yol haritasının belirlenmesi ve dönüşüm yoluyla katma değerin hesaplanması söz konusu olduğunda kritik öneme sahiptir.


6. Dijital dönüşümde başarıyı etkileyen faktörler


Dijital dönüşümde yol almış, önde giden şirketlere bakıldığında doğru organizasyon yapısı ve hedef, strateji belirleme, doğru model, standart, kabul görmüş yaklaşım öne çıkarken, yeni başlayan şirketlerde belirli alanlarda yapılan çalışmaların sonuçlarına odaklanma dikkati çekiyor.

Kaynak: PwC Dijital Dönüşüm Anketi 2022


Bir diğer konu ise başarılı şirketlerin geleneksel ve daha çok uzun vadeli proje yönetim metodolojisi (waterfall) yerine daha çevik (agiler) yaklaşımı uygulamaları. Bu yaklaşımın içerisinde SCRUM, SAFe, disiplinler arası ekip oluşturma ve yönetim, BizDevOp gibi kavramlar öne çıkıyor.Bu yazıda https://www.pwc.de/de/strategie-organisation-prozesse-systeme/operations/smart-manufacturing/digital-factory-transformation-survey-2022.html linkinde bulunan PwC firmasına ait "Digital Factory Transformation Survey 2022" temel alınmıştır.


EDT Center, dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 alanında uluslarası tecrübe ve bilgi birikimi ile şirketlere baştan uca çözümler üretmektedir.Detaylı bilgiler: EDT Center - i40Markt342 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page